kadikoy escort ankara escort mugla escort istanbul escort ჟურნალი ეკონომისტი
English / ქართული / русский /ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ავტორთა ჯგუფი

გილგამეშიანი

მიხაკო წერეთლის “გილგამეშიანი” წარმოადგენს “გილგამეშის ეპოსის” ერთ-ერთ უპირველეს თარგმანს მსოფლიოში. ქართული არის მეოთხე ენა _ გერმანულის, ინგლისურის და ფრანგულის შემდეგ, რომელზედაც „ მიხეილ წერეთელმა თარგმნა „გილგამეშის ეპოსი”. ავტორი “გილგამეშიანის” თარგმანზე მუშაობდა ლონდონში, ბრიტანეთის მუზეუმში და, ძირითადად, ეყრდნობოდა აშურბანიპალის ბიბლიოთეკის
2017-05-30
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ დავით გრძელიშვილი

მეფეთა ზეთისცხება ბიბლიაში და მისი ასახვა ევროპელ მონარქთა კორონაციაში

შუა საუკუნეების მონარქთა ზეთისცხების ტრადიცია ბიბლიურ მეფეთა ისტორიიდან იღებს სათავეს. რას განასახიერებდა მეფეთა ზეთისცხება? ვინ სცხებდა მეფეს ზეთს? რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი ეს რიტუალი? ზეთისცხების ფაქტის უადრესი შემთხვევა ბიბლიაში, მეფეთა პირველ წიგნში დასტურდება. მოვლენები ძვ. წ. XI საუკუნეში ვითარდება, როცა იწყება ისრაელის სამეფოს სახელმწიფოებრივ ერთეულად
2017-05-23
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ გიორგი არქანია

აჰმად ფაშა ალ-მანიქლი - სუდანის ქართველი მმართველი

XVIII საუკუნის საქართველოში მონათვაჭრობის მასშტაბები განსაკუთრებით გაიზარდა. ქართველ ახალგაზრდებს იტაცებდნენ და ოსმალეთის იმპერიაში ყიდდნენ. მონად ქცეული ქართველები ძირითადად იმპერიის არმიაში მსახურობდნენ და მამლუქთა უმნიშვნელოვანეს ნაწილს შეადგენდნენ. მრავალი ქართველი დაწინაურდა როგორც სულტნის კარზე, ისე ოსმალეთის ცალკეულ პროვინციებში. ქართული წარმოშობის
2017-05-23
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ნინო ჯახველაძე

ზატიკის ერთი ხელნაწერისა და თანამედროვე ლიტურგიკულ პრაქტიკაში დამკვიდრებული ბეჭდური ტექსტის შედარებითი ანალიზი

ლიტურგიკული მწერლობა ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. ქართულ სალიტურგიკო მწერლობაში დროთა განმავლობაში შეინიშნება სხვადასხვა სახის ცვლილებები, შესაძლებელია გამოვყოთ სამი პერიოდი, პირველ პერიოდში ქართული ლიტურგიკული პრაქტიკა სირია-პალესტინის საღვთისმსახურო ტრადიციების გავლენას განიცდიდა, მეორე პერიოდში უპირატესობა ენიჭება ათონის სკოლას, ხოლო
2017-05-23
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ დავით ნაჭყებია

ოპტიმისტური პარალელები შოთა რუსთველისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში

შოთა რუსთველისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში იმთავითვე თვალში საცემია მკვეთრად გამოვლენილი ოპტიმიზმი; ორივე შემოქმედთან გვხვდება უმნიშვნელოვანესი ფილოსოფიური საკითხები: ადამიანის არსებობის საზრისი (წუთისოფელი) და ბედისწერა, ანუ რამდენად საზღვარდადებულია პიროვნების შესაძლებლობათა ფარგლები. რუსთველიცა და ბარათაშვილიც იწყებენ რა მსჯელობას გავრცელებული
2017-05-25
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ სანდრო ცხვედაძე

ტან-ცზი სიცივეში — ლურჯი მერანი

ზაზა თვარაძე იმ პოეტთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელთა პოეტური ნარატივი ეყრდნობა კლასიკურ ტექსტებს და ეს ურთიერთობა არ იფარგლება მხოლოდ ზედაპირული სესხებებით. ასეთი კონტაქტები შიდატექსტობრივი ჩართულობებით იძენს მნიშვნელობას. ფუნქციური ხდება ქვეტექსტები, მეორეული კონცეპტები, გადაფასება, გათვლა. ამ მხრივ გამონაკლისს არც 2003 წელს გამოსული კრებული „ტან-ცზი სიცივეში“
2017-05-24
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თამთა ღონღაძე

ვაჟა-ფშაველას მოთხრობის, ,,ირემი“, სიმბოლურ-ალეგორიული გააზრებისათვის

ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა ,,ირემი“ ინტერპრეტაციის ფართო გზას გვიხსნის. თხრობას ავტორი იწყებს შემდეგი კონტრასტის აღწერით: ერთი მხრივ, ყვირილითა და კიჟინით მდევარი შეიარაღებული ხალხი: ,,ხელში ზოგს თოფი ეჭირა, ზოგს ხმალი, სხვას ხანჯალი, შუბი, ყველას — ერთი რამ მომაკვდინებელი იარაღი“ [ვაჟა-ფშაველა, 1964:123]; მეორე მხრივ კი, ,,ყოვლად უვნებელი, მშვიდი ცხოველი — ირემი, რომლის დანაშაული
2017-05-23
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ლია ლონდარიძე

„ბავშვური“ ტრაგედიები – არის კი ისინი ბავშვური?!..

მსოფლიო ლიტერატურისთვის არასაბავშვო ლიტერატურა, რომლის ნარატივის ცენტრში ბავშვია, არ არის უცხო. ავტორი მკითხველს სწორედ ბავშვის ენით ესაუბრება, რასაც, თავის მხრივ, ბევრი მიზეზი აქვს. ეს შეიძლება იყოს ავტორის მიერ საზოგადოების კრიტიკის შენიღბვა, რასაც იმდროინდელი პოლიტიკური მდგომარეობა აიძულებს, და/ან ასევე ბავშვით, როგორც დაუცველი არსებით მანიპულირება და სიტუაციის
2017-05-25
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ თამარ ჩოგოვაძე

ცხენის ლაგმები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიური კოლექციიდან

ცხენის ლაგმებს უძველესი დროიდან, უმეტესად, მდიდარ ან გავლენიან პირებს ატანდნენ სამარხში. როგორც ცნობილია, ბრინჯაოსაგან და რკინისაგან დამზადებული უძველესი ლაგმები აღმოჩენილია დღევანდელი დასავლეთ ირანის ტერიტორიტორიაზე, ლურისტანში და ძვ. წ. მე - 2 ათასწლეულით თარიღდება. დაახლოებით ამ პერიოდიდან მოყოლებული თითქმის ყველა კულტურისათვის დამახასიათებელი იყო ლაგმის
2017-05-24
ჟურნალი ნომერი 2 ∘

ხის სამარხეული ეტლების გავრცელება ბედენის კულტურაში

ადრეული ყორღანების კულტურა მკვლევართა არაერთი თაობის შესწავლის საგანი იყო, რის საფუძველზეც მიღებულია აზრი, რომ იგი განეკუთვნება ეკონომიკურად დაწინაურებულ მესაქონლე-მიწათმოქმედ ტომებს, რომელთა განვითარებას ხელს უწყობდა სამხ. კავკასიის მდიდარი ბუნებრივი რესურსები. ყოველი მკვლევარი ხაზგასმით აღნიშნავდა ამ კულტურის ხის ხელოსნური ნაწარმის ინოვაციურ ფორმებს, მხატვრულ
2017-05-25
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ბექა ვალიშვილი

ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესი საქართველოსა და მის მეზობელ სახელმწიფოებში (აზერბაიჯანი, სომხეთი) 21-ე საუკუნეში

1991 წლის 26 დეკემბერს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, დასავლეთი სამხრეთ კავკასიის რეგიონით არ დაინტერესებულა. მისი ძირითადი საზრუნავი იმ პერიოდში აღმოსავლეთ ევროპა იყო. კერძოდ, ევროპაში ერთიანი ევროატლანტიკური სივრცის ჩამოყალიბება. 90-იანი წლების ბოლოს კი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისადმი ინტერესი მკვეთრად იზრდება. თანდათან იწყება რეგიონის ქვეყნების პოლიტიკური კურსის
2017-05-24
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ ირაკლი გობრონიძე

„ვარსკვლავური ომების საგა“, როგორც ამერიკის სიმბოლო

ამერიკული სიმბოლოები ფართო ცნებაა. რომელი სიმბოლოები უკეთესად წარმოადგენს ამერიკულ მენტალობას და კულტურას? რა განასხვავებს მათ სხვა ერების არტეფაქტებისგან? ამ კითხვებზე ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხი გასცა პროფესორმა ჯონ კუენჰოუვენმა თავის ესეში „რა არის ამერიკული ამერიკულად“. ამ ესეში არის თორმეტი ელემენტისგან შემდგარი სია, რომელიც, კუენჰოუვენის აზრით, შეიცავს
2017-05-25
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ სოფიო ყანჩაშვილი

ბიბლიური რუთი

რუთის წიგნი - ძველი აღთქმის ერთ-ერთი წიგნია, რომელსაც პროტაგონისტის სახელი ჰქვია. ებრაულ კანონში ის წერილებშია ჩართული, ხოლო ქრისტიანული ტრადიციის თანახმად, ის ისტორიულ წიგნებს შორის არის მოთავსებული. ავტორი მოგვითხრობს, როგორ გახდა ისრაელის ღმერთი - მოაბელი ქალის ღმერთი, ისრაელიანები - მისი ხალხი, თავად კი - დავით მეფის დიდი ბებია. სიკეთის ქებათა ქების (როგორც ს. გოიტეინი
2017-05-24
ჟურნალი ნომერი 2 ∘ პავლე ყიფშიძე

ამერიკანიზმები იაპონურ ენაში

იაპონური კულტურის ყველაზე ზედაპირული გაცნობის დროსაც კი ნებისმიერს შეუძლია შეამჩნიოს, რომ უამრავი მისი კომპონენტი, ყველაზე „იაპონურიც“ კი, ნასესხებია. კულტურის ტრადიციული კომპონენტების დიდი უმრავლესობა ჩინეთიდან გადმოვიდა. თავიდან ეს კორეის გავლით ხდებოდა, შემდგომ  კი უშუალოდ ჩინეთიდან. ბოლო ოთხი საუკუნის განმავლობაში ბევრი რამ იქნა გადმოღებული ევროპიდან, ხოლო
2017-05-24

kurumsal seo seo uzmanı halı saha yapan firmalar ofis taşıma fiyatları atasehir nakliyat gebze nakliyat tuzla nakliyat samandıra nakliyat basaksehir klima tamiri basaksehir klima montaji bagcilar klima montaji bagcilar klima tamiri bagcilar klima tamiri yenibosna klima montaji yenibosna klima tamiri temizlik firmaları ofis taşıma yeşilçam kafe

uluslararası evden eve nakliyat dış cephe mantolama